Rudolf Steiner Stiftelsen

Historik

Rudolf Steiner Stiftelsen Vårdinge by bedriver sedan 1993 en socialterapeutisk verksamhet för funktionsnedsatta, våra huvudpersoner. Vi har i dag 14 platser med boende och 18 platser för daglig verksamhet samt 2 namngivna personer i daglig verksamhet. Tillståndet är grundat på idén om en bygemenskap i samverkan med Vårdinge Folkhögskolan, Hagastiftelsen samt medarbetare och övriga boende vid Vårdinge by. Övriga verksamheter är utformade så att de är anpassade till huvudpersonernas behov av en bra delaktighet i ett lokalt samhällsliv kunna minimera handikappet.

Nuläge

Huvudpersonerna inom Rudolf Steiner Stiftelsen bor och arbetar integrerat i byn. Gruppbostäderna ligger blandat med elev- och medarbetarbostäder. Flera folkhögskoleelever arbetar i boendet med de huvudpersonerna. Goda kontaktytor finns med Folkhögskolan och Hagastiftelsen med gemensamma morgonsamlingar, måltider, årstidsfester och arbetsdagar. Huvudpersonerna  har utöver sin dagliga verksamhet god tillgång till kultur i form av musik, teaterföreställningar och utställningar.

I den dagliga verksamheten finns ett fullt utrustad  Snickeriet , en Parkgrupp med odlingar, en Gårdsgrupp som sköter kompostering av köksavfall från byn,  ett trädgårdsområde och  ansvarar för våra får. I vävstugan tillverkas mattor och löpare samt tovas bilder, sittlappar mm av den egna ullen.

Omvänd integrering

Huvudpersonerna vid Vårdinge by är individer som för sitt stora omvårdnadsbehov behöver särskilt anpassade omgivningar. Med utgångspunkt i bygemenskapen har en omvänd integrering tillämpats med stor öppenhet för en mångfald av aktiviteter men med villkoret att dessa inte får begränsa huvudpersonernas levnadsvillkor och utvecklingsmöjligheter. Platsen är därigenom ställd till förfogande för personer som ej kan nyttja en integrering i en tätort men samtidigt har behov av ett levande socialt sammanhang. Till svårigheterna som denna grupp har kan räknas stor känslighet vid transporter och förändringar i den yttre miljön, oförmåga att kunna förhålla sig till trafik, känslighet för många och starka sinnesintryck etc.

Naturtillgångarna och den sociala och praktiska  samverkan med Folkhögskolan och övriga boende bidrar till en god livskvalité, och Vårdinge by kan med de unika förutsättningarna erbjuda ett kvalitativt livssammanhang för personer med särskilda behov.

Samtidigt finns en strävan att integrera  verksamheterna för att undvika en institutionell prägel. De huvudpersonernas livssituation måste ses i samband med den övriga boende- och arbetssituationen vid Vårdinge by och därför är alla bostäder och arbetsplatser blandade i byn.

 

Framtidsplaner

De goda naturresurserna och tillgången till kulturliv gör att Vårdinge by attraktiv både som boende och arbetsplatsen. Platsen har stora möjligheter att utvecklas med fler boenden, tex. för åldrande huvudpersoner och andra verksamheter och aktiviteter som berikar sammanhanget.

Antal boende inklusive studenter är idag 110 personer.  Av dessa är ca 34 fast boende (inklusive barn).

Rudolf Steiner Stiftelsen grundas i  att Vårdinge by med naturtillgångar, den sociala konfigurationen och lämpliga arbetsområden kan erbjuda särskilt goda livsvillkor för personer med stort omvårdnadsbehov där en integrering i en tätort bedöms vara olämplig.

För att undvika en institutionell prägel bör ett boende för personer med funktionsvariationer integreras i en bostadsmiljö med andra inslag. Daglig verksamhet ligger i anslutning till annan verksamhet där gemensamma projekt planeras och genomförs.

Genom fortsatt integrering i andra befintliga och kommande verksamheter i bygemenskapen undviks institutionalisering och därigenom ges möjlighet att kunna bereda de huvudpersonerna  en god livskvalité och samt ett så fullvärdigt liv som möjligt.

Åse Frank

föreståndare dagverksamhet

dv.rss@telia.com

070 545 49 72