Rudolf Steiner Stiftelsen

Historik

Rudolf Steiner Stiftelsen Vårdinge by bedriver sedan 1993 en socialterapeutisk verksamhet för funktionsnedsatta, våra huvudpersoner. Vi har i dag 14 platser med boende och 18 platser för daglig verksamhet. Tillståndet är grundat på idén om en bygemenskap i samverkan med Vårdinge Folkhögskola, Hagastiftelsen samt medarbetare och andra som bor i Vårdinge by. Övriga verksamheter är utformade så att de är anpassade till huvudpersonernas behov av en bra delaktighet i ett lokalt samhällsliv, för att kunna minimera handikappet.

Nuläge

De flesta huvudpersonerna inom Rudolf Steiner Stiftelsen bor och arbetar integrerat i byn, men några bor på annat håll och har daglig verksamhet här. Gruppbostäderna ligger blandat med elev- och medarbetarbostäder. Folkhögskoleelever vikarierar ofta i boendena med dessa huvudpersoner. Goda kontaktytor finns med Folkhögskolan och Hagastiftelsen; Gemensamma morgonsamlingar, måltider, årstidsfester och arbetsdagar. Huvudpersonerna  har utöver sin dagliga verksamhet god tillgång till kultur i form av bla musik, teaterföreställningar och utställningar.

I den dagliga verksamheten finns ett fullt utrustat Snickeri , en Parkgrupp med odlingar, en Gårdsgrupp som hanterar ved och  ansvarar för våra får. Vävstugan är en textil idéverkstad, där man bla tillverkar mattor och löpare samt bearbetar den egna ullen till tovade bilder, sittlappar mm.

Omvänd integrering

Huvudpersonerna vid Vårdinge by är individer som för sitt stora omvårdnadsbehov behöver särskilt anpassad omgivning. Tanken med bygemenskapen är en omvänd integrering med stor öppenhet för en mångfald av aktiviteter men med villkoret att dessa inte får begränsa huvudpersonernas levnadsvillkor och utvecklingsmöjligheter. Platsen är därigenom ställd till förfogande för personer som ej kan nyttja en integrering i en tätort men samtidigt har behov av ett levande socialt sammanhang. Till svårigheterna som denna grupp har kan räknas stor känslighet vid transporter och förändringar i den yttre miljön, oförmåga att kunna förhålla sig till trafik, känslighet för många och starka sinnesintryck etc.

Den omgivande vackra naturen och den sociala och praktiska  samverkan med Folkhögskolan och övriga i byn bidrar till en god livskvalitet. Vårdinge by kan med de unika förutsättningarna erbjuda ett kvalitativt livssammanhang för personer med särskilda behov. Samtidigt finns en strävan att integrera  verksamheterna för att undvika en institutionell prägel. Huvudpersonernas livssituation ska ses i sammanhang med den övriga boende- och arbetssituationen vid Vårdinge by och därför är alla bostäder och arbetsplatser blandade i byn.

 

Framtidsplaner

De goda naturresurserna och tillgången till kulturliv gör Vårdinge by attraktiv både som boende och arbetsplats. Bysammanhanget har stora möjligheter att utvecklas med fler boenden, tex. för åldrande huvudpersoner och andra verksamheter och aktiviteter som berikar sammanhanget. Antal boende inklusive studenter är idag ca 100 personer.  Av dessa är ca 30 fast boende.

Rudolf Steiner Stiftelsen har sin grund i att Vårdinge by med naturtillgångar, den sociala sammansättningen och lämpliga arbetsområden kan erbjuda särskilt goda livsvillkor för personer med stort omvårdnadsbehov där en integrering i en tätort bedöms vara olämplig.

För att undvika en institutionell prägel bör ett boende för personer med funktionsvariationer integreras i en bostadsmiljö med andra inslag. Daglig verksamhet ligger i anslutning till annan verksamhet där gemensamma projekt planeras och genomförs.

Genom fortsatt integrering i andra verksamheter i bygemenskapen undviks institutionalisering och därigenom ges möjlighet att kunna bereda huvudpersonerna en god livskvalitet och ett så fullvärdigt liv som möjligt.

Bodil Ejdeskog
Föreståndare daglig verksamhet
bodil.ejdeskog@rssvardinge.se
070 545 49 72