Rudolf Steinerstiftelsen

Rudolf Steinerstiftelsen

Historik

Rudolf Steiner Stiftelsen Vårdinge by bedriver sedan 1993 en socialterapeutisk verksamhet för funktionshindrade. Vi har i dag 14 platser med boende och daglig verksamhet samt 2 namngivna personer i daglig verksamhet. Tillståndet är grundat på idén om en bygemenskap i samverkan med Folkhögskolan Vårdinge by, Hagastiftelsen samt medarbetare och övriga boende vid Vårdinge by. Övriga verksamheter är utformade så att de inte inkräktar på de funktionshindrades behov för att kunna minimera handikappet.

Nuläge

De funktionshindrade inom Rudolf Steiner Stiftelsen bor och arbetar integrerat i byn. Gruppbostäderna ligger blandat med elev- och medarbetarbostäder. Flera folkhögskoleelever arbetar i boendet med de funktionshindrade. Goda kontaktytor finns med Folkhögskolan och Hagastiftelsen med gemensamma morgonsamlingar, måltider, årstidsfester och arbetsdagar. De funktionshindrade har utöver sin dagliga verksamhet god tillgång till kultur i form av musik, teaterföreställningar och utställningar.

I den dagliga verksamheten finns ett bageri som förser platsen med bröd och kakor. Snickeriet producerar för byns behov, utför beställningsarbeten i serier, producerar till försäljning samt utför specialbeställningar. Båtverkstaden underhåller en laxkutter som sommartid ligger i Trosa hamn för skärgårdsutflykter och uthyrning. Gårdsgruppen sköter kompostering av köksavfallet från byn, trädgården och ansvarar för våra får. Skogsgruppen röjer längs vägar och stigar, gör enklare avverkningar och arbetar med vedhantering.

I vävstugan tillverkas mattor och löpare. I kiosken kan arbetstagarna från vävstugan och snickeriet sälja sina produkter och öva handel.

Omvänd integrering

De funktionshindrade vid Vårdinge by är individer som för sitt stora omvårdnadsbehov behöver särskilt anpassade omgivningar. Med utgångspunkt i bygemenskapen har en omvänd integrering tillämpats med stor öppenhet för en mångfald av aktiviteter men med villkoret att dessa inte får begränsa de funktionshindrades levnadsvillkor och utvecklingsmöjligheter. Platsen är därigenom ställd till förfogande för funktionshindrade som ej kan nyttja en integrering i en tätort men samtidigt har behov av ett levande socialt sammanhang. Till svårigheterna som denna grupp har kan räknas stor känslighet vid transporter och förändringar i den yttre miljön, oförmåga att kunna förhålla sig till trafik, känslighet för många och starka sinnesintryck etc.

Naturtillgångarna och samverkan med Folkhögskolan och övriga boende bidrar till en god livskvalité, och Vårdinge by kan med de unika förutsättningarna erbjuda ett kvalitativt livssammanhang för funktionshindrade individer med särskilda behov.

Samtidigt finns en bemödan att integrera verksamheterna för att undvika en institutionell prägel. De funktionshindrades livssituation måste ses i samband med den övriga boende- och arbetssituationen vid Vårdinge by.

Framtidsplaner

Det finns önskemål och planer om utvidgning och nyetablering av verksamheter och möjligheter för fler att bosätta sig vid Vårdinge by. En ny detaljplan för området är under behandling och ska godkännas av Södertälje kommun. De goda naturresurserna och tillgången till kulturliv gör Vårdinge by attraktivt både som boende- och arbetsplats.

Förhållandet funktionshindrade till övriga personer på platsen är nu lägre än vid verksamheternas början. Antalet arbetande och heltidsstuderande är i dag ca. 140 personer varav totalt 19 personer är inom Rudolf Steiner Stiftelsen och Haga Stiftelsens dagliga verksamhet. Detta antal förväntas stiga till 160 personer varav 21 med funktionshindrade. Antal boende inklusive studenter är idag 90 personer varav 14 med funktionshindrade. Av dessa är ca 35 fast boende (inklusive barn). Antalet förväntas öka till 110 personer (varav 55 – 60 fast boende) inklusive 16 med funktionshinder.

Rudolf Steiner Stiftelsen anser att Vårdinge by med naturtillgångar, den sociala konfigurationen och lämpliga arbetsområden kan erbjuda särskilt goda livsvillkor för personer med stort omvårdnadsbehov där en integrering i en tätort bedöms vara olämplig. För att undvika en institutionell prägel bör ett boende för funktionshindrade placeras i en bostadsmiljö för icke funktionshindrade. Både inom den befintliga planen och i den nya detaljplanen finns utrymme för detta. Daglig verksamhet ligger i anslutning till annan verksamhet där gemensamma projekt planeras och genomförs. Genom integrering i andra befintliga och kommande verksamheter i bygemenskapen undviks institutionalisering och därigenom ges möjlighet att kunna bereda de funktionshindrade en god livskvalité och samt ett så fullvärdigt liv som möjligt.

Christina Kummli
Föreståndare boende

ck.rss@telia.com

0761 191 922

Åse Frank

föreståndare dagligverksamhet

dv.rss@telia.com

070 545 49 72